Đơn đăng ký online

Bắt buộc Bạn dự định du học trong bao lâu
Bắt buộc Năng lực tiếng Nhật hiện tại
Bắt buộc Thời gian đã học tiếng Nhật
giờ
Bắt buộc Mục đích du học
Bắt buộcPhân loại tiến học
Bắt buộc Họ tên
First name
Last name
Bắt buộc Giới tính
Bắt buộc Ngày sinh
Ngày tháng năm
Bắt buộc Điện thoại
Bắt buộc Địa chỉ email
Bắt buộc Xác nhận địa chỉ email
Bắt buộc Quốc gia đang sinh sống
Bắt buộc Trường tốt nghiệp cao nhất
Bắt buộc Bằng cấp
RequiredBạn biết chúng tôi thông qua những kênh nào?
Bắt buộc Câu hỏi